PIRKIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.modernshop.eu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.modernshop.eu interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374, internetinis adresas www.modernshop.eu.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę Internetinės parduotuvės klientai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis.

2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.3. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas arba kai Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju 8.6. punkte nurodytu atveju.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

7. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje adresu www.modernshop.eu, pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.

7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą „Apmokėti“.

7.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. 

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.

8.2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

8.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.4. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.3. punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.3. punkte numatytą mokėjimo būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

8.5. Kai Pirkėjas pasirenka 8.3. punkte numatytą mokėjimo būdą, Pardavėjas, kilus neaiškumams dėl užsakymo formoje pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakymo formoje pateiktu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

8.6. Pardavėjas neatsako už mokėjimo pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.3. punktą įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:

9.1.1. tikslų prekių pristatymo adresą, nurodant savivaldybę, miestą arba gyvenvietę, gatvę, namo ir buto numerį, pašto indeksą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

9.1.2. pasirinktą  savitarnos terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų);

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. 

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama pasirinktos siuntų tarnybos nustatyta tvarka.

9.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui priėmus prekę siuntų tarnybos nustatyta tvarka laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntų tarnybos nustatyta tvarka bei dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

9.7. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai ir pristatymo sąlygos pateikiamos adresu https://www.modernshop.eu/cart (norint sužinoti pristatymo sąlygas, prekių krepšelyje turi būti bent viena prekė). Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

9.8. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.modernshop.eu.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas parduodamoms prekėms suteikia 24 mėnesių kokybės garantiją visoms prekių grupėms kurios atitinka ES nuostatas, jeigu prekės buvo naudojamomis normaliomis sąlygomis ir nepatyrė mechaninės ar kitokio tipo žalos, už kurią atsakingas pats vartotojas.10.4. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu (CK 6.335 str. 5 d.).

10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

10.6. Norėdamas pasinaudoti garantija, pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties ir grąžinti Pardavėjui prekes.

11.2. Nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų nuo dienos:

 • kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;
 • kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę, jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai;
 • kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį, jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. 

11.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties turi pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku adresu [email protected] vadovaudamasis informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma (Priedas Nr.1) ir pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (Priedas Nr.2). 

11.4. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstu pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

11.5. Pardavėjas nedelsdamas atsiunčia Pirkėjui elektroniniu paštu patvirtinimą, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

11.6. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

11.7. Pirkėjas turi nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešė apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes adresu: Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374, Šeškinės g. 4-52, Vilnius, LT07152. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.“

11.8. Pirkėjas apmoka prekių grąžinimo išlaidas.

11.9. Jeigu Pirkėjas atsisako nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai atgavo prekes, grąžina Pirkėjui iš Jo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas, kurias Pirkėjas sumokėjo pirkdamas prekę (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne Pardavėjo pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko su kitu būdu.

11.10. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

11.11. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.11.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.11.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);

11.11.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

11.12. Pardavėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

11.13. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Pirkėjui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

11.14. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad 9 punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės, t. y. Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.

12.3. Pirkėjas atsako už savo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. 

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

12.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

12.7. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12.8. Neišsprendžiamus šalių ginčus galima nagrinėti elektroninėje ginčų sprendimo platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.

13.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Internetinės parduotuvės sistemoje prisiregistravęs Pirkėjas informuojamas prisijungimo metu. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.

13.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie pirkimo taisykles galite siųsti el. paštu [email protected]

____________________________

Priedas Nr.1

INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ FORMA

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties ir grąžinti prekes..

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos:

 • kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;
 • kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę, jeigu vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai;
 • kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį, jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis. 

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite mums pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą elektroniniu laišku adresu [email protected] užpildę pavyzdinę formą (priedas Nr.2).

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Mes nedelsdami atsiųsime Jums elektroniniu paštu patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes adresu: Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374, Šeškinės g. 4-52, Vilnius, LT07152. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

Jūs apmokėsite prekių grąžinimo išlaidas.

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai atgavome prekes, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas, kurias Jūs sumokėjote pirkdami prekę (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu.

Grąžindami prekes turite laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374 atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

____________________________

Priedas Nr.2

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 • Individuali veikla pagal pažymą Nr. 1122374
 • Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių [išvardinti prekes],
 • Užsakytų [nurodyti užsakymo Nr. ir datą] / gautų [nurodyti gavimo datą],
 • Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,
 • Vartotojo (-ų) adresas, telefono numeris, el.pašto adresas,
 • Vartotojo (-ų) banko sąskaitos numeris,
 • Vartotojo (-ų) parašas (-ai),

(*) Išbraukti, kas nereikalinga

____________________________